ES parama

esparama

Klausimas: Nuolat girdime, kad verta pasinaudoti ES parama. Norėčiau sužinoti, kas yra ES parama, kada galima ja pasinaudoti?

Atsakymas: ES parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – „solidarumas“ ir „sanglauda“. Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti palyginti su ES vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda – kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimas yra naudingas visiems. ES paramai skiriama daugiau kaip 1/3 ES biudžeto.

ES paramos tikslai

Reglamentai numato, kad kiekvienas struktūrinis fondas gali finansuoti tam tikrus tikslus įgyvendinančias priemones. 2014-2020 m. ES parama šalims narėms ir prioritetinės veiklos sritys dar nėra patvirtintos, todėl paraiškos gauti ES paramą nėra priimamos. Šiuo metu skelbiamos siūlomos veiksmų programos:

  1. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žmonių visuomenei. Šios programos prioritetai yra: kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis, mokymasis visą gyvenimą, tyrėjų gebėjimų stiprinimas, administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas, techninė parama.
  2. Konkurencinga ekonomika. Išskiriami programos prioritetai: ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas, informacinė visuomenė visiems, esminė ekonominė infrastruktūra, transeuropinių transporto rinkų plėtra, techninė parama.
  3. Darni plėtra. Siūlomos programos prioritetai: vietinė plėtra ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai; viešųjų paslaugų (sveikatos, švietimo, socialinių) kokybė ir prieinamumas; aplinka ir darnus vystymasis; techninė parama.
  4. Techninės paramos veiksmų programa.

ES struktūriniai fondai

Europos regioninės plėtros fondas teikia regionams įvairią finansinę paramą. Fondas numato investicijas į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas, investicijas į infrastruktūrą (kelius, telekomunikacijas, energetiką) siekiant sujungti centrinius ES regionus su periferiniais, darbo vietų kūrimą bei paramą smulkiam ir vidutiniam verslui (įmonių konsultavimas, rinkos tyrimai, mokslo tyrimai), technologijų plėtrą.

Europos socialinis fondas remia projektus, sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) problemas ir finansuoja švietimą ir profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą.

Sanglaudos fondas įsteigtas pagal Mastrichto sutartį, įsigaliojusią 1993 m. Sanglaudos fondo parama skiriama dideliems transporto ir aplinkos apsaugos projektams.

ES struktūrinių fondų parama gali pasinaudoti žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), ūkininkai, kaimo gyventojai, kaimo bendruomenės, valstybinės institucijos ir privačios įmonės, nevyriausybinės organizacijos, mokymo institucijos, žvejybos, akvakultūros, žuvų perdirbimo įmonės, žvejai, laivų savininkai ir kitos žemės ūkio sektoriui priklausančios organizacijos.

Dalinkis:

Susiję straipsniai

Comments are closed.