Pajamų deklaracijos už 2014 m. pildymas ir metinių mokesčių sumokėjimas

7316

Ūkininkas, per 2014 m. gavęs pajamų iš žemės ūkio veiklos, iki 2015 m. gegužės 4 d. privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją ir, jei priskaičiuota, sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Taip pat yra perskaičiuojamos ir sumokamos valstybinio socialinio draudimo (toliau tekste – VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau tekste – PSD) įmokos.

Nedeklaruojamos gali būti tik mažesnės nei 10000 litų 2014 m. mokestiniu laikotarpiu gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos, jeigu šias pajamas gaunantis ūkininkas neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio (toliau tekste – PVM) mokėtoju. Visais kitais atvejais pajamos iš žemės ūkio veiklos turi būti deklaruojamos: t. y. kai jos yra didesnės nei 10000 litų ne PVM mokėtojams, o jei ūkininkas yra registruotas PVM mokėtoju, pajamos deklaruojamos net ir tuo atveju, kai žemės ūkio veiklos pajamų gauta nebuvo.

2014 m. gyventojų gautoms pajamoms deklaruoti yra skirta GPM308 formos 03 versija (GPM308v.3), patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Ūkininkams aktualus pajamų deklaracijos GPM308V priedo, kuriame deklaruojamos žemės ūkio veiklos pajamos, pasikeitimas, naujų laukų V17 ir V18 įvedimas, pasikeitęs lauko V7 pildymas ir V8 lauko reikšmės apskaičiavimas.

V7 laukelyje nurodoma leidžiamų atskaitymų (išlaidų, susijusių su uždirbtomis pajamomis) suma. Deklaruojant 2014 m. pajamas nauja yra tai, kad V7 laukelyje leidžiamų atskaitymų suma yra nurodoma be priskaitytų mokėtinų VSD ir PSD įmokų.

V17 naujame laukelyje įrašomas leidžiamų atskaitymų požymis. Lauko reikšmė lygi 1 nurodoma, kai ūkininkas leidžiamais atskaitymais nusprendė pripažinti sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) pajamų, ir ją įrašė V7 laukelyje. Reikšmė 2 nurodoma, kai V7 laukelyje kaip leidžiamų atskaitymų suma yra įrašyta faktiškai patirta su žemės ūkio veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) susijusių išlaidų suma.

V18 naujame laukelyje turi būti įrašoma mokėtina PSD ir VSD įmokų suma (svarbu tai, kad čia nėra nurodoma savo lėšomis mokama papildoma 1 proc. pensijų įmoka). V18 laukelio neturi užpildyti ūkininkas, vietoje patirtų išlaidų leidžiamais atskaitymais pasirinkęs pripažinti 30 proc. gautų (uždirbtų) žemės ūkio veiklos pajamų.

V8 laukelyje apskaičiuojama žemės ūkio veiklos pajamų suma, sumažinta leidžiamais atskaitymais ir mokėtinomis PSD ir VSD įmokų sumomis. V8 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš V6 laukelio sumos atėmus V7 ir V18 laukelių sumas.

Formoje atsiradęs naujas laukas V18 leidžia ūkininkui pasitikrinti, kiek jam reikia sumokėti PSD ir VSD įmokų. Remiantis deklaracijos GPM308V priedo V6 laukelio „Pajamų suma“ ir V7 laukelio „Leidžiamų atskaitymų suma (be PSD ir VSD įmokų)“ duomenimis, galima apskaičiuoti mokestinių pajamų sumą, nuo kurių reikia apskaičiuoti metines PSD ir VSD įmokas:

Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos PSD ir VSD įmokos suma = V6 laukelis – V7 laukelis

Tuomet:

PSD įmokų suma = (V6 laukelis – V7 laukelis) × 9 proc.

VSD įmokų suma = (V6 laukelis – V7 laukelis) × 28,5 proc.

Papildoma 1 proc. pensijų įmoka = (V6 laukelis – V7 laukelis) × 1 proc.

Svarbu tai, kad ūkininkų mokėtinos PSD ir VSD įmokų sumos turi nustatytas ribas, nes PSD ir VSD įmokų suma turi būti apskaičiuota nuo ne mažesnės nei 12 minimalių mėnesinių algų (toliau tekste – MMA) dydžio sumos ir ne didesnės nei 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos. PSD įmokų suma už 2014 m. turi būti mokama ne mažesnė kaip 1089 Lt ir ne didesnė kaip 1607,04 Lt. VSD įmokų suma už 2014 m. turi būti mokama ne mažesnė nei 3449,94 Lt ir ne didesnė nei 5088,96 Lt. Papildoma 1 proc. pensijų įmoka ne mažesnė kaip 121,05 Lt ir ne didesnė kaip 178,56 Lt.

Pagal aukščiau nurodytas formules apskaičiavus PSD ir VSD įmokų sumas, ne didesnes kaip 1607,04 Lt ir 5088,96 Lt, reikia palyginti su faktiškai sumokėta už 2014 m. įmokų suma ir gautą skirtumą privalu sumokėti iki 2015 m. gegužės 4 dienos.

Pvz.: Per 2014 m. ūkininkas uždirbo 200000 Lt pajamų iš žemės ūkio veiklos ir patyrė 185000 Lt su pajamomis susijusių išlaidų, taip pat kas mėnesį mokėjo PSD ir VSD įmokas nuo MMA, iš viso per metus atitinkamai 1089 Lt ir 3449,94 Lt, papildomai per metus sumokėjo 121,05 Lt 1 proc. pensijų įmoką. Pajamų deklaracijoje V6 laukelyje rašytume 200000 Lt, V7 laukelyje nurodytumėme 185000 Lt reikšmę. Pajamų, nuo kurių skaičiuojame mokėtinas PSD ir VSD įmokas, suma lygi 15000 Lt (200000 –185000). PSD įmokų suma 1350 Lt (15000 × 9 proc.), VSD įmokų suma 4275 Lt (15000 × 28,5 proc.). Papildomai pensijai 1 proc. įmoka – 150 Lt (15000 × 1 proc.). Deklaracijos V18 laukelyje turi būti nurodoma 5625 Lt suma (1350 + 4275). Iki gegužės 4 d. ūkininkas turi sumokėti papildomai 261 Lt PSD įmokų (1350–1089) ir 854,01 Lt VSD įmokų (4275+150–3449,94–121,05).

Per 2014 m. ūkininkas uždirbo 170000 Lt pajamų ir patyrė 185000 Lt išlaidų, taip pat kas mėnesį mokėjo VSD įmokas nuo MMA, iš viso per metus – 3449,94 Lt. PSD kas mėnesį mokėti jam nebuvo privalu, nes visus metus dirbo pagal darbo sutartį. Pajamų deklaracijos V6 laukelyje pildytume 170000 Lt reikšmę, V7 lauke nurodytumėme 185000 Lt reikšmę. Pajamų, nuo kurių skaičiuojame mokėtinas PSD ir VSD įmokas, suma neigiama ir lygi 15000 Lt (170000 –185000). Patyrus mokestinių nuostolių, PSD ir VSD įmokas privalu mokėti nuo MMA ir šiuo atveju deklaracijos V18 laukelyje turi būti nurodoma 4538,94 Lt suma (1089 + 3449,94) ir iki gegužės 4 d. ūkininkui sumokėti papildomai reikia tik nemokėtą 1089 Lt PSD įmoką, o VSD įmokų papildomai mokėti nereikia.

Per 2014 m. ūkininkas uždirbo 200000 Lt pajamų ir patyrė 175000 Lt išlaidų, taip pat kas mėnesį mokėjo PSD ir VSD įmokas nuo MMA, iš viso per metus atitinkamai 1089 Lt ir 3449,94 Lt. Pajamų deklaracijos V6 laukelyje pildytume 200000 Lt reikšmę, V7 laukelyje nurodytumėme 175000 Lt reikšmę. Pajamų, nuo kurių skaičiuojame mokėtinas PSD ir VSD įmokas, suma lygi 25000 Lt (200000 –175000). Tačiau PSD įmokų suma bus 1607,04 Lt, VSD įmokų suma bus 5088,96 Lt, nes skaičiuojant 9 proc. ir 28,5 proc. nuo 25000 Lt sumos viršytume nustatytas PSD ir VSD įmokų didžiausias reikšmes. Deklaracijos V18 laukelyje nurodoma 6696 Lt reikšmė. Iki gegužės 4 d. ūkininkas turi sumokėti papildomai 518,04 Lt PSD įmokų (1607,04–1089) ir 1639,02 Lt VSD įmokų (5088,96–3449,94).

Apskaičiavus mokėtinas PSD ir VSD įmokas ir jų sumą nurodžius deklaracijos GPM308V priedo V18 laukelyje, galima apskaičiuoti apmokestinamųjų pajamų sumą, nuo kurios bus skaičiuojamas ir mokamas 5 proc. gyventojų pajamų mokestis (toliau tekste – GPM).

V10 laukelis „Apmokestinamų pajamų suma“ = V8 laukelis – V9 laukelis

Kai V8 laukelis = V6 – V7 – V18

V9 laukelis pildomas, kai V8 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už nulį, o ūkininkas pajamas iš individualios veiklos pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą. V9 laukelyje ankstesniais mokestiniais laikotarpiais vykdant žemės ūkio veiklą patirtų nuostolių suma, bet ne didesnė už V8 laukelyje įrašytą sumą.

GPM = V10 laukelis × 5 proc.

Tad pagal ankstesnius pavyzdžius GPM sumos būtų tokios:

Pvz.: 1) (200000–185000–5625) × 5 proc. = 468,75 Lt GPM, kai ankstesnių metų nuostolių nebuvo;

2) (170000–185000–4538,94) × 5 proc. = 0 Lt GPM, nes gaunami nuostoliai, nuo kurių GPM nėra mokamas;

3) (200000–175000–6696) × 5 proc. = 915,20 Lt GPM, kai ankstesnių metų nuostolių nebuvo.

Apskaičiuotas GPM turi būti sumokėtas taip pat iki 2015 m. gegužės 4 d.

Ūkininkui aktualu užpildyti ir GPM308N priedą „Neapmokestinamosios pajamos“. Šiame priede yra nurodomos iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gautos kompensacinės ir tiesioginės išmokos, išmokėtos pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą. N1 laukelyje 33 kodu žymimos kompensacinės išmokos, 36 kodu – tiesioginės išmokos ir N3 laukelyje nurodomos šių išmokų sumos, gautos per 2014 metus. Šios pajamos nėra apmokestinamos ir gyventojų pajamų mokestis nuo jų nėra skaičiuojamas.

Ūkininkui pildant pajamų deklaraciją, svarbu nurodyti ir visas kitas, ne tik iš žemės ūkio veiklos, gautas pajamas ir nuo jų apskaičiuoti bei sumokėti mokėtinus mokesčius, nes ūkininkas deklaruoja pajamas kaip fizinis asmuo ir gali gauti papildomų pajamų dirbdamas pagal darbo sutartį, gali gauti pajamų iš kitos nei žemės ūkio veiklos, iš asmeninių sandorių ir pan.

Rita Kvedarauskaitė,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Elektrėnų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė

agroakademija

Dalinkis:

Susiję straipsniai

Comments are closed.